Handel ludźmi - zapobieganie i ściganie. <h1 class="TytulDzialu">Informacja o projekcie</h1> <table class="SubMenu"> <tr><td></td><td class="SubMenuItem"><a href="#opis">Opis projektu</a></td></tr> <tr><td></td><td class="SubMenuItem"><a href="#grupy">Grupy zawodowe biorące udział w projekcie</a></td></tr> <tr><td></td><td class="SubMenuItem"><a href="#cele">Cele projektu</a></td></tr> <tr><td></td><td class="SubMenuItem"><a href="#etapy">Etapy projektu</a></td></tr> </table> <hr align="center" size="2" width="100%" /> <table><tr><td></td><td> <p></p> <a name="opis"></a> <h2 class="TytulSekcji">Opis projektu</h2> <p> Centrum Badania Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR) otrzymało za pośrednictwem Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce dotację Departamentu Stanu USA na zrealizowanie projektu szkoleniowego dla funkcjonariuszy publicznych w zakresie zapobiegania i ścigania handlu ludźmi. </p> <p> Szkolenia skierowane są do funkcjonariuszy i pracowników instytucji odpowiedzialnych za eliminowanie tego zjawiska w Polsce oraz do innych organizacji pomagających ofiarom handlu ludźmi. Celem projektu jest poprawa standardów funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce w zakresie zapobiegania, kontrolowania i ścigania handlu ludźmi. </p> <p> W ramach projektu planowane są następujące przedsięwzięcia: <table> <tr><td></td><td valign="top">-</td><td> przeszkolenie wąskiej grupy przedstawicieli wymienionych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, którzy będą ekspertami/trenerami. </td></tr> <tr><td></td><td valign="top">-</td><td> przeszkolenie około 100 pracowników instytucji państwowych, samorządowych i organizacji pozarządowych zajmujących się handlem ludźmi, </td></tr> <tr><td></td><td valign="top">-</td><td> stworzenie Centrum Dokumentacji poświęconego problemowi handlu ludźmi, w tym stworzenie strony internetowej projektu, na której dostępne będą informacje o samym projekcie, ale także informacje o problemie handlu ludźmi, </td></tr> <tr><td></td><td valign="top">-</td><td> przygotowanie projektu zmian w polskich regulacjach prawnych dotyczących handlu ludźmi, </td></tr> <tr><td></td><td valign="top">-</td><td> publikacja podręcznika dla funkcjonariuszy publicznych i działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się handlem ludźmi. </td></tr> </table> </p> <a name="grupy"></a> <h2 class="TytulSekcji">Grupy zawodowe biorące udział w projekcie</h2> <p> Projekt skierowany jest do: wysokich funkcjonariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, prokuratorów, sędziów, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników socjalnych oraz działaczy organizacji pozarządowych. <!-- Oficerowie Policji, oficerowie Straży Granicznej, oficerowie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz prokuratorzy, odpowiedzialni za kontrolowanie i ściganie przestępstw związanych z handlem ludźmi w Polsce, a także pracownicy organizacji pozarządowych, niosących pomoc ofiarom. Planuje się udział w projekcie około 100 takich osób. --> </p> <a name="cele"></a> <h2 class="TytulSekcji">Cele projektu</h2> <p> <table> <tr><td></td><td valign="top">-</td><td> Poprawa standardów zapobiegania i kontroli handlu ludźmi w Polsce poprzez wdrożenie praktyk i doświadczeń Stanów Zjednoczonych i krajów Europy. </td></tr> <tr><td></td><td valign="top">-</td><td> Przygotowanie zespołu polskich ekspertów i specjalistów zajmujących się problematyką handlu ludźmi. </td></tr> <tr><td></td><td valign="top">-</td><td> Zmiana społecznego nastawienia w tym stereotypów wobec ofiar handlu ludźmi. </td></tr> <tr><td></td><td valign="top">-</td><td> Wstępne projekty rozszerzenia regulacji prawnych w przedmiocie zabezpieczania i kontroli handlu ludźmi. </td></tr> </table> </p> <a name="etapy"></a> <h2 class="TytulSekcji">Etapy projektu</h2> <p> <table> <tr><td valign="top">1.</td> <td> <p> <i>Jednodniowa konferencja otwierająca</i> </p><p> Cele projektu i&nbsp;jego scenariusz zaprezentowane zostaną następującemu audytorium: władze Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele Ambasady Amerykańskiej, prokuratorzy, eksperci działający w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi, wykładowcy oraz kluczowe osoby z instytucji państwowych i&nbsp;organizacji pozarządowych, zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi, a&nbsp;mianowicie: Straż Graniczna, Policja, prokuratura, Urząd do Spraw Repatriacji i&nbsp;Cudzoziemców, Państwowa Inspekcja Pracy, opieka społeczna&nbsp;itp. </p><p> Konferencja odbędzie się 22&nbsp;marca&nbsp;2004&nbsp;roku w&nbsp;Sejmie&nbsp;RP. </p> <p>&nbsp;</p> </td></tr> <tr><td valign="top">2.</td><td> <p> <i>Szkolenie ekspertów</i> </p><p> Szkoleni będą eksperci (12-15 osób) reprezentujący następujące instytucje: Policja, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komenda Główna Straży Granicznej, Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców. </p><p> Wybór uczestników: kryteria zostaną ustalone wspólnie przez członków zespołu realizującego projekt oraz przedstawicieli agencji państwowych, do których jest on skierowany. Wśród kryteriów powinny się znaleźć następujące okoliczności: doświadczenie w pracy związanej z handlem ludźmi, wiedza na ten temat, chęć udziału w szkoleniu. </p><p> Wykładowcy: eksperci ze Stanów Zjednoczonych i Europy, wykładowcy kryminologii, prawa, psychologii, socjologii i problematyki handlu ludźmi. </p><p> Czas trwania: 10 dni wykładów, warsztatów i spotkań, przy czym 2 dni potrwają zajęcia prowadzone przez ekspertów z zagranicy. </p><p> Miejsce: ośrodek szkoleniowy blisko Warszawy, Uniwersytet Warszawski. </p> <p>&nbsp;</p> </td></tr> <tr><td valign="top">3.</td><td> <p> <i>Szkolenie dla funkcjonariuszy porządku prawnego</i> </p><p> Szkolenie 100 pracowników wymienionych wcześniej instytucji, którzy w swojej pracy stykają się z problemem handlu ludźmi. Szkolenie podstawowe będzie trwało 5 dni. </p> <p>&nbsp;</p> </td></tr> <tr><td valign="top">4.</td><td> <p> <i>Jednodniowe Seminarium nt. oceny szkolenia - "Evaluation of courses"</i> </p><p> Celem seminarium będzie sporządzenie zbiorczej oceny odbytych etapów szkolenia na podstawie zgromadzonych wcześniej informacji. </p> <p>&nbsp;</p> </td></tr> <tr><td valign="top">5.</td><td> <p> <i>Wydanie podręcznika</i> </p><p> Jednym z rezultatów projektu będzie przygotowanie podręcznika dla funkcjonariuszy publicznych zajmujących się handlem ludźmi. </p> <p>&nbsp;</p> </td></tr> <tr><td valign="top">6.</td><td> <p> <i>Jednodniowa konferencja końcowa</i> </p><p> Konferencja odbędzie się w Warszawie z udziałem wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu oraz zainteresowanych problematyką. Celem konferencji będzie podsumowanie zgromadzonych doświadczeń oraz ustalenie planu działania na kolejne lata. </p> <p>&nbsp;</p> </td></tr> </table> </p> </td></tr></table>